ALGEMENE VOORWAARDEN DEBEDRIJVENVINDER: 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Réha Media B.V.  van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst wordt geacht te zijn totstandgekomen op de datum van de opdrachtbevestiging met volledige wilsovereenstemming.

Artikel 3. Annulering van opdracht

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dienen de schade en de gederfde winst van Réha Media B.V. volledig door opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 4. Looptijd en opzegging

Overeenkomsten worden gesloten voor een periode van 12 maanden.

Opzegging dienst schriftelijk en aangetekend te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de contractsperiode.

Aangetekende opzeggingen kunnen worden toegezonden naar De Bedrijvenvinder, Postbus 221, 9670 AE Winschoten.

Overeenkomsten die niet, of niet tijdig worden opgezegd worden stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

Artikel 5. Vertegenwoordiging

Diegene die de overeenkomst heeft ondertekend, geldt als contractpartij van Réha Media B.V., ook indien de opdracht ten behoeve van een derde wordt verstrekt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Réha Media B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde teksten en overige gegevens of door de opdrachtgever aanvaarde indicatieteksten.

Réha Media B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade voortvloeiend aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de door haar geleverde diensten.

Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na drie jaar, te rekenen vanaf het moment dat de tekortkoming zich voordeed.

Alleen de volgende vormen van schade komen voor vergoeding in aanmerking: dood of letsel van personen en alle daaruit voortvloeiende schade, beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken.

Deze vormen van schade worden vergoed tot de prijs van de opdracht met een maximum van € 500,- per schadegeval.

Artikel 7. Auteursrechten en vrijwaring

Réha Media B.V. is niet gehouden na te gaan of op het, door opdrachtgever aangeleverd materiaal, auteursrechten van derden rusten.

De opdrachtgever zal Réha Media B.V. vrijwaren voor mogelijke claims van derden, claims in verband met schending van auteursrechten daaronder begrepen.

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

De door Réha Media B.V. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen.

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

De opdrachtgever raakt bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim  en wordt over de openstaande vorderingen een direct opeisbare rente van 1.25% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

De kosten die voor Réha Media B.V. zijn verbonden aan de inning van hetgeen opdrachtgever aan Réha Media B.V.  verschuldigd is, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 9. Reclame

Tekortkomingen in het geleverde geven dan alleen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als Réha Media B.V. er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen.

De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

Artikel 10. Overmacht

Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Réha Media B.V. redelijkerwijs onmogelijk is de overeenkomst na te komen.

Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend: brand, waterschade, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of storingen in een dienst en/of product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.

Artikel 11. Forumkeuze

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Réha Media B.V. en opdrachtgever zullen worden beslecht door een, door Réha Media B.V. aan te wijzen, bevoegde rechter.

Artikel 12. Conversie

Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 

Datum 19 november 2020 nijmbeheerder